iwka342

35 tekstów – auto­rem jest iw­ka342.

Twoja sprawa

możesz wie­rzyć al­bo nie
cier­pieć marzyć nie przestawać
szu­kać szczęścia i we mgle
no­we mu­ry so­bie stawiać


al­bo na swej no­wej drodze
do dos­ko­nałości dążyć
nie osądzać się tak srodze
wciąż tak wiele możesz przeżyć


otwórz oczy trochę szerzej
no­we załóż [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 6 czerwca 2014, 21:37

Tu i teraz

każdy dzień uczy nas
na no­wo odkrywać
sa­mych siebie

rzu­cając kłody pod nogi
spra­wia..że z czasem
sta­jemy się silniejsi

bez złudzeń i naiwności
śmiało idziemy do przodu
poz­na­jemy no­we ja

słowa nig­dy i zawsze
nie mają pra­wa bytu
daw­no stra­ciły znaczenie

jut­ro jest przyszłością
wczo­raj nie istnieje
liczy się tyl­ko tu i teraz 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 2 czerwca 2014, 20:52

Nie ważne co myślą in­ni,by­le żyć w zgodzie z sobą i włas­nym su­mieniem. Ro­bić to,co ser­ce dyk­tu­je. Po­pełniać głup­stwa z prze­kona­niem że ob­ra­cając się wstecz,po­myślisz...ho­lera było war­to. Nig­dy nie naz­wiesz ich błęda­mi,a na­wet zro­bisz im spec­jalne miej­sce w pa­mięci z na­pisem" Sens życia" 

myśl
zebrała 4 fiszki • 20 stycznia 2014, 21:35

Głowa do góry

Za­gubiona gdzieś pomiędzy
dob­rem a złem
szu­kam sen­su istnienia

po­gubiona między
tym co jest a co nie
nie mam nic do stracenia

Zat­ra­cam się w tym
bez reszty
od zmysłów chwi­lami odchodzę

By za­raz po tym
się podnieść
z po­rażką po­woli się godzę

I tyl­ko mam
jed­no marzenie
myśl taką króciutką

Przywróćcie mi
wiarę w ludzi
nadzieję na lep­sze jutro

Chcę też choć we śnie
zacząć żyć na nowo
i choć raz
w tym mar­nym życiu

poczuć się królową 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 14 stycznia 2014, 18:15

Aktorka

Życie-to teatr.
Ja-ak­torka pospolita.
Świat to wiel­ka scena,
na której gra rozkwita.


Zakładam swoją maskę,
każą mi...więc gram.
Nie wiem już kim jestem,
tyl­ko ta­kie życie znam.


Jak tre­sowa­na małpka,
w swo­jej klat­ce żyję.
Imienną mam obrożę
i od­ciśniętą od niej szyję.


Nie uciekam już...po co?
Nie wal­czę...bo i z kim?
I tyl­ko ciemną nocą,
przed światem cho­wam łzy. 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 30 maja 2013, 23:03

Wbrew pozorom

Niewin­na jak li­lia na wodzie
bez­tros­ko so­bie płynie
spo­koj­na można pomyśleć
pat­rząc po jej minie

po­ważna jest gdy trzeba
za­sad­niczo pew­na siebie
kom­pleksów nie ma
pew­nie do przo­du brnie

zu­pełny cha­rak­te­ru brak
naiw­na jak się patrzy
wys­tar­czy mały okiem znak
już ci się [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 11 fiszek • 22 maja 2013, 16:24

Odnaleźć siebie

Za­gubiona wciąż w swoim świecie
próbuję od­na­leźć część siebie
wciąż od no­wa układam w głowie
wokół roz­sy­pane wspomnienia

nic nie war­te a jed­nak moje
zbieram wszys­tkie resztka­mi sił
może jest jeszcze nadzieja
od­najdę to cze­go szukam

tyl­ko po to by da­lej żyć 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 24 kwietnia 2013, 18:31

Muszę ochłonąć

Jes­teś jak­by nieobecny
zu­pełnie ob­cy się wydajesz
przyglądam ci się z boku
tak byś nie widział

Tak łat­wo zmieniasz nastrój
jeszcze chwilę temu
całowałeś do ut­ra­ty tchu
zapamiętale...

Gdy do­tykasz wiem...
czuję ja­kie to ważne
Pat­rzysz w oczy głęboko
jak byś chciał w nich utonąć

Masz głod­ne spoj­rze­nie
Jes­teś pochłonięty
od­kry­waniem ciągle na nowo
te­go co już dob­rze znasz

Później odchodzisz...
nie ob­ra­casz się za siebie
zos­ta­wiasz mnie taką
zu­pełnie oszołomioną

A jed­nak ciągle twoją 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 18 kwietnia 2013, 08:47

Bez ciebie

Nig­dy nie będzie,
jak­by ciebie nie było.
Na­wet gdy­byś chciał.

Gdy­by to co między nami,
się skończyło.
In­ny już będzie świat.

Będzie jak dawniej,
za­nim cię poznałam.
Kiedy myśląc że kocham,
nig­dy nie kochałam.

Znów zag­ram kogoś,
kim nig­dy nie będę.
Na szczerość,
już się nie zdobędę.

To­bie zaufałam,
zna­lazłam brat­nią duszę.
Ser­ce ci oddałam,
uda­wać nic nie muszę.

Bez ciebie mój świat,
nie będzie ta­ki sam.
Tyl­ko z tobą mogę,
dojść do nieba bram. 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 6 listopada 2012, 17:05

Powiedz

Co się z na­mi stało
znów z nas zak­pił los
jak by było mało
ko­lej­ny za­dał cios

Poz­ba­wił wszel­kich marzeń
zab­rał też złudzenia
mi­mo pięknych wrażeń
uśpił nasze pragnienia

Jak do te­go doszło
gdzie nastąpił błąd
co nam z te­go przyszło
kto podpalił [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 23 października 2012, 18:59

iwka342

Jaka jestem...?Trudne to pytanie. Nie wiem czy potrafię,odpowiedzieć na nie. Na pewno jestem zmienna,jak każda kobieta. Nie wiem czy to wada,czy może zaleta. Czasem jestem smutna,a czasem radosna. Raczej nie gra roli,zima to czy wiosna. Z pewnością jestem skryta, chowam się za pozorami. Choć zawsze mam na twarzy uśmiech, to często dławię się łzami. Rzadko okazuję słabości, bo to jak policzek nadstawić. wolę chować w sobie złości, niż pozwolić innym,się sobą bawić!

Zeszyty
  • Ciekawe – Tek­sty wo­bec których nie pot­ra­fię przejść obojętnie.

  • Wyjątkowe – Wier­sze,które na pew­no war­to przeczy­tać i za­padają w ser­ce.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

iwka342

Użytkownicy
H I J
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

6 czerwca 2014, 23:05RoxyRox sko­men­to­wał tek­st Twoja spra­wa

6 czerwca 2014, 21:50iwka342 sko­men­to­wał tek­st Twoja spra­wa

6 czerwca 2014, 21:46krysta sko­men­to­wał tek­st Twoja spra­wa

6 czerwca 2014, 21:37iwka342 do­dał no­wy tek­st Twoja spra­wa

2 czerwca 2014, 20:52iwka342 do­dał no­wy tek­st Tu i te­raz